จากการจัดโครงการ การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ชื่อโครงการ “เกษตรปลอดภัย” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม เข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านดอนหวาย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผ่านมา  ชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการเกษตรปลอดภัย เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 2. เพื่อประชุมปรึกษาหารือกับคนในชุมชน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน (SWOT Analysis)

ในการจัดโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน หมู่ 6 บ้านโพธิ์ หมู่ 7 บ้านดอนหวาย หมู่ 13 บ้านน้อยสุขเจริญ และ หมู่ 18 บ้านใหม่พัฒนา  ซึ่งสมาชิกในชุมชนดังกล่าวมีความสนใจและเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นรวม 38 คน ดังนี้

 • หมู่ 6 บ้านโพธิ์ จำนวน 2 คน
 1. นายประสาน แก้วดวง
 2. นางพชร ฉิ่งเล็ก
 • หมู่ 7 บ้านดอนหวาย จำนวน 26 คน
 1. นางหลัน  โขงรัมย์
 2. นางแพงจิน  คะเรรัมย์
 3. นางน้อย   คะเรรัมย์
 4. นายอึง  มีสัตย์
 5. นางอ่อน   นามนิตย์
 6. นายทองคำ  สีพลัง
 7. นางทองสี   คะเรรัมย์
 8. นางทองจันทร์   ชัยมัง
 9. นางภาลิณีย์   วิชัยศักดารัตน์
 10. นางแตงอ่อน พรมหงส์
 11. นายสมพร ศรีลางาม
 12. นางมชุรดา พรมหงส์
 13. นายบุญเขต ศรีสถิตพร
 14. นางศรีจันทร์ โพธิ์กลาง
 15. นายสมชาย หมองรัตน์
 16. นางจิ๋ม คะเรรัมย์
 17. นางทองจันทร์ หมองรัตน์
 18. นายสามารถ อุตะมะ
 19. นางสุพรรณี พิศเพ็ง
 20. นายสมบัติ พรมหงส์
 21. นางสาวบุญมาก คะเรรัมย์
 22. นางปราณี คำใส
 23. นางพรกมล สีทิชชาญวุฒิ
 24. นางถาวร พรมหงส์
 25. นางไสว คะเรรัมย์
 26. นายสง่า พรมหงส์
 •  หมู่ 18 บ้านใหม่พัฒนา    จำนวน 10 คน
 1. นางบัวทอง พาเจริญ
 2. นางสี โขรัมย์
 3. นางประกายทิพย์ แบล็คโบรว์
 4. นางสุวรรณ พรมหงส์
 5. นางรำพาน เครือเนตร
 6. นางสมจิตร คะเรรัมย์
 7. นายมั่น โขรัมย์
 8. นางธีระ พิลาสุข
 9. นายบุญเขต ศรีสถิตพร
 10. นางเสงี่ยม คดรัมย์

ระหว่างดำเนินโครงการกลุ่มชุมชนให้ความสนใจและความร่วมมือในการตอบคำถามเพื่อวิเคราะห์ศึกษาหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน เป็นอย่างดี   ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการจัดโครงการนี้จะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดโครงการครั้งต่อไป

ทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวศุภากร ทรงชัยยศ  2.นายชโลธร แสนคนึง  และ 3. นางสาวรตนพร ฉิ่งเล็ก ผู้เขียนบทความ  ขอขอบคุณกลุ่มผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนทั้ง 4 หมู่ ที่ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญในการจัดโครงการ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มคอยให้คำปรึกษาและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู