ข้าพเจ้า นางสาว วนิชยา หอมขจร  ประเภทประชาชน ( ID03) ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมคือ เดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือน พฤษภาคม 2564ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือน พฤษภาคม 2564 ที่  ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานและอาจารย์ผู้ดูแลในช่วงได้เดือนแรกคือเดือนกุมภาพันธ์ ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูล01แล02  06 ทำให้เรารู้ว่าในหมู่บ้าน  ถนนน้อย ต.หินลาด  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  ทำอาชีพเกษตรกรและ  ทำไร่อ้อยและ ไร่มันสำปะหลังบ้าง และเราพบว่าปัญหาที่พบในชุมชนคือ ปัญหาการว่างงาน  ไม่มีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบ พร้อมกับทำให้เกิดปัญหาความยากจนตามมา  และจากการสอบถามชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จึงอยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการสร้างอาชีพเสริมและอบรมเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อที่ชาวบ้านในชุมชนจะได้มีแนวทางการสร้างอาชีพและสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

เดือนมีนาคมก็ทำการเก็บข้อมูลเช่นกันเก็บของหมู่ 4 ต.หินลาด  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  ชาวบ้านหมู4  ส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพการเกษตรเช่นกันและมีการทำสินค้าOTOPในชุมชน เช่น  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าและตระกร้ารีไซร์เคิล  ไม้กวาดดอกหญ้า  ผลิตภัณฑ์สานตระกร้าพลาสติก และในอนาคตชาวบ้านอยากให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ให้ทันกับออเดอร์ที่มีสั่งเข้ามาเยอะ และต้องการทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นอยากให้ มี โลโก้แบรนด์ สินค้าที่สวยงาม หลังจากที่ข้าพเจ้าพร้อมกับทีมงานทำการเก็บข้อมูลครบแล้วก็ได้นำข้อมูลที่ได้มานั้นกรอบลงในระบบเพื่อรายงานผล

  เดือนเมษายน  คณะอาจารย์กับทีมงานที่ทำงานในตำบลได้ทำการจัดอบรมสัมมาชีพให้กับชาวบ้านใน ต.หินลาด ซึ่งได้จัดอบรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาโดยได้กล่าวถึงประความเป็นมาของเครื่องเผาดินคร่าวๆอธิบายถึงวิธีการปั้นและการขึ้นรูปแบบต่างๆหลังจากนั้นก็ได้ให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรมทำการปั้นและลองฝึกการปั้นขึ้นรูปด้วยมือ

และในเดือนพฤษภาคม ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดระลอกสามจึงทำให้ทำงานทำได้อย่างลำบากเนื่องจากเข้าหมู่บ้านได้ยากจึงจำเป็นต้องทำงานผ่านแอพหรือเว็บ U2T เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ได้ทำการประชุมทาง google mee เรื่องการทำงานและกรอกข้อมูลลงในระบบของเว็บ U2T เพื่อรายงานผลการทำงาน

                 

                                

อื่นๆ

เมนู