ข้าพเจ้า นางสาวดวงกมล  ชวารีรัมย์ เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหันภายในเดือนเมษายน

ข้าพเจ้า  ได้ลงสำรวจกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม การปลูกใบหม่อน ในพื้นที่  ตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ การปลูกสวนใบหม่อนในตำบลทุ่งจังหันส่วนมากนิยมปลูก พันธ์บุรีรัมย์60 แต่ละครัวเรือนจะปลูกอยู่ 5-6  ไร่  เก็บใบส่งออกทุกๆ 4-5 เดือน หรือบางครัวเรือนนำเอาใบหม่อนมาเลี้ยงตัวหม่อนเอง รายได้แต่ละครัวเรือนจะอยู่ประมาณ เดือนละ 10,000 บาทส่วนลูกหม่อนก็สามารถนำไปแปรูปเป็นน้ำชาได้เช่นกันจึงได้เป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวตำบลทุ่งจังหัน ได้มีรายได้ให้แก่ครอบครัว

 

 

อื่นๆ

เมนู