1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  4. การลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หมู่ 8 บ้านสายโท 2 ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หมู่ 8 บ้านสายโท 2 ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านบ้านสายโท 2 ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการลงสำรวจพื้นที่ชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้ ได้มีการประสานกับทางผู้ใหญ่บ้าน เเละขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลในระดับครัวเรือน พบว่าพื้นที่ชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้มีการทำอาชีพเกษตรกรคือการทำสวนยางพารา เเละมีพื้นที่ปลูกข้าวบางส่วน มีเเหล่งน้ำเพียงพอต่อการบริโภคเเละใช้ทำเกษตร จากการที่ได้สำรวจครัวเรือนมีการพบว่ามีประชาชนได้หันมาทำเกษตรรูปแบบผสมผสานซึ่งเเต่ก่อนนั้นได้มีการทำอาชีพเพียงอย่างเดียวคือการปลูกยางพาราเเต่ปัจจุบันเนื่องจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำเเละราคาได้รับผลกระทบจึงทำให้ชุมชนเเละครัวเรือนได้รีบความเดือดร้อนรายจ่ายสูงกว่ารายรับ เเละทำให้เกิดหนี้สินจำนวนมากภายในครัวเรือนนั่นเอง เเต่ในปัจจุบันมีครัวเรือนจำนวน 2 ครัวเรือนได้เริ่มหันมาทำให้ชุมชนมีเเหล่งเรียนรู้ที่เป็นการสร้างเสริมทักษะอาชีพในด้านรัฐวิสาหกิจชุมชน เและจัดการฝึกอบรมอาชีพมีการทำกล้วยฉาบ การสร้างสิ่งประดิษฐ์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือนอกพื้นที่ก็สามารถนำมาฝึกอบรมให้กับคนในชุมชนได้มีอาชีพที่มั่นคงอีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างอาชีพในช่วงสถานณ์โควิด2019 ให้ชุมชนได้มีความเข้มเเข็งเเละยังยืนต่อจากการทำสวนยางพารา

 

อื่นๆ

เมนู