ข้าพเจ้า นายชินวิวัฒน์ แก้วอุดร เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหันภายในเดือนเมษายน

ได้ลงสำรวจกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม การปลูกใบหม่อน ในพื้นที่  ตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ การปลูกสวนใบหม่อนในตำบลทุ่งจังหันส่วนมากนิยมปลูก แต่ละครัวเรือนจะปลูกอยู่ 5-6  ไร่  เก็บใบส่งออกทุกๆ 4-5 เดือน หรือบางครัวเรือนนำเอาใบหม่อนมาเลี้ยงตัวหม่อนเอง รายได้แต่ละครัวเรือนจะอยู่ประมาณ เดือนละ 10,000 บาทส่วนลูกหม่อนก็สามารถนำไปแปรูปเป็นน้ำชาได้เช่นกันจึงได้เป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวตำบลทุ่งจังหัน ได้มีรายได้ให้แก่ครอบครัว และเลี้ยงชีพได้ ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด ทำให้กลุ่มชุมชนได้มีการระมัดระวังเป็นอย่างสูง จึงไม่สามารถออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จากการสอบถามกลุ่มเกษตรกรนั้นพบว่า กลุ่มเกษตรกรได้ทำตามกฏอย่าเคร่งคัดเพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด กลุ่มเกษตรกรจึงหันมาดูแลการปลูกใบหม่อนเป็นอย่างดีเพื่อที่จะนำรายได้นี้ มาเลี้ยงครอบครัว

 

 

                                                                 

รูปภาพ

                                                                                             

 

                                                               

 

                                               วิดีโอ

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

  

อื่นๆ

เมนู