ข้าพเจ้า นางสาวพิชญา สืบสวน ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                 เมื่อ 12 มิถุนายนพ.ศ.2654 ที่ผ่านมาได้จัดอบรมนวัตกรรมก๊าซชีวมวล เตาแก๊สชีวมวลเป็นแก๊สที่ชาวบ้านสามารถที่จะผลิตจากเชื้อเพลิงที่อยู่ใกล้บ้าน สามารถที่จะนำมาใช้ในการหุงต้มแทนแก๊สที่เราซื้อจากร้านหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแก๊ส ปตท. คำว่าชีวมวลจริงๆ เรามีแก๊สชีวมวลกับแก๊สชีวภาพสองอย่าง แก๊สชีวมวลเป็นแก๊สที่เกิดจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา วัสดุเหลือใช้โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร เช่น แกลบ กิ่งไม้เราตัดกิ่งไม้ต่างๆ บ้านนำมากองๆ ไว้แทนที่ว่าจะเผาทิ้งทำลายสิ่งแวดล้อม เรานำกิ่งไม้มาแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงที่มีประโยชน์ หรือซังข้าวโพดทางภาคใต้ก็จะมีพวกกะลามะพร้าวที่มีคุณภาพดี วัสดุเหลือใช้ จากการเกษตรนำมาเผาและจะกลายเป็นแก๊ส การทำแปรสภาพให้เป็นแก๊ส

               ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำของเสีย เช่น มูลสัตว์ น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะ และของเหลือใช้ทางการเกษตร มาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) โดยแบคทีเรียหลายชนิด เมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสม

ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ

ด้านพลังงาน
– ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนกับ Hot Oil Burner หรือใน Stream Boiler ทดแทนการใช้น้้ามันเตา
– ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หรือในกระบวนการผลิต หรือใช้กับระบบบ้าบัดน้้าเสีย
– ใช้ในรูปของพลังงานร่วม โดยใช้ในการผลิตไฟฟ้าและให้ความร้อนกับกระบวนการผลิตร่วมกัน (ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะต้องมีปริมาณมากพอ)

ด้านเศรษฐกิจ
– สามารถลดต้นทุนในการผลิต
– มีรายได้จากการขายไฟฟ้า VSPP
– มีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต

ด้านสิ่งแวดล้อม
– ลดปัญหาของกลิ่นและก๊าซพิษ
– ลดปัญหาการเกิดโรค ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคและสัตว์น้าโรค
– ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ
– ลดปัญหาต่อคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าธรรมชาต

ด้านอื่น ๆ
– น้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากระบบฯ น้าไปใช้เป็นปุ๋ยน้้า
– กากตะกอนที่ผ่านการย่อยสลาย สามารถน้าไปท้าปุ๋ยอัดเม็ด เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น

วิดีโอการอบรมการสร้างเตาผลิตก๊าซชีวมวล

อื่นๆ

เมนู