ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร สุวรรณโพธิ์  ประเภทประชาชน ( ID07) ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาคือ เดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือน พฤษภาคม 2564ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ที่  ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ   

ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ข้าพเจ้าได้นำเอกสารเข้าเก็บข้อมูล01,02 ก่อนลงพื้นที่ข้าพเจ้าได้เอาใบขออนุญาตเข้าพื้นที่ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านรับรู้ว่าเราเข้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  ข้าพเจ้าได้เข้าเก็บแบบสอบถามบ้านเลขที่ 282 หมู่17 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้พูดคุยกับ นายพีรเดช สมัครคดี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเป็นคนในพื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากินมานานหลายปีหลังจากที่ได้พูดคุยซักถามถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเป็นแกนหลักและชุมชนบางส่วนได้ทำเสื่อกกยกลายภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางให้มาและให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้ารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

  เดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้เข้าเก็บข้อมูล01,02,06เข้าเก็บข้อมูลทุกหลังและได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเรื่อง ของรายได้ส่วนมากชาวบ้านจะทำเกษตรกรรมและว่างงานรายได้ไม่พอใช้และชาวต้องการให้มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

เดือนเมษายนข้าพเจ้าได้เข้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติม01,02,06 เข้าเก็บข้อมูลที่เหลือบ้างเป็นบางส่วนที่ยังเก็บไม่เสร็จ  ประชาชนในชุมชนมีอัธยาศัยที่ดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

และในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ระบาดละลอกใหม่ครั้งที่3อาจารย์จึงให้ทำงานผ่านแอพU2Tรวมไปถึงการส่งงานในช่วงโควิดอาจารย์จึงได้ประชุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่พูดถึงข้างต้นและได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมถ่ายรูปจับGPSเกี่ยวกับอาหารประจำท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจและภูมิปัญญาท้องถิ่น

               

                                          

อื่นๆ

เมนู