ข้าพเจ้านางสาวศิริวรรณ กันสา ประเภทประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมทั้งประชาชน ได้ร่วมมือกันจัดการอบรมและมีวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้านประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความรู้และสร้างแนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยจัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปกล้วยและสร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
ประโยชน์ของเตาชีวมวล
• ใช้ได้กับเศษวัสดุชีวมวลในพื้นที่ได้ทุกชนิด
• เป็นเตาที่ให้พลังงานความร้อนสูง หรือให้ความร้อนนาน
• ไม่มีเขม่า ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาง่าย
• รูปแบบทันสมัย พกพาสะดวก น้ำหนักเบา
• ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยไม่ต้องซื้อการหุงต้ม
• ลดการสูญเสียเงินตราของประเทศ จากการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

ซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมการส่งเสริมยกระดับการสร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันการจัดกิจกรรมการอบรมทำให้เห็นถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมากและได้เห็นถึงความสามัคคีของสมาชิกผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้ช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกันจัดสถานที่และทำให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายลเพื่อทำให้ได้พลังงานอาจจะทำโดยนำมาเผาไหม้เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
           

           

         

         

            
           


อื่นๆ

เมนู