เจ้าของบทความ นายสันติชัย มั่นยืน (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่2 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564

จากการลงพื้นที่สำรวจก็ได้ทราบความต้องการของคนในชุมชน ในพื้นที่หมู่2 เป็นบริเวณที่หมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน อยู่กระจายกันทั้งในหมู่บ้าน และตามทุ่งนา เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลจากตัวหมู่บ้านทำให้ความเจริญอาจจะยังเข้าถึงยังไม่มาก ชาวบ้านบอกว่าเวลาประชาสัมพันธ์เสียงตามสายมักจะไม่ได้ยินเพราะว่ามีลำโพงกระจายเสียงยังไม่มากพอ ทำให้ข่าสารการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงมากพอ ส่งผลให้เสียโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลจากผู้นำชุมชน และยังมีปัญหาเรื่องน้ำประปาชุมชนยังไม่พอใช้ หน้าแล้งนำจะไหลน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคและบริโภค ชาวบ้านในชุมชนยังมีความต้องการไฟฟ้าติดตามถนน เพราะว่าเวลาสัญจรในเวลากลางคืนถนนมืด อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ขับรถสัญจรในตอนกลางคืนได้

นอกจากเรื่องความต้องการในชุมชนแล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านชาวบ้านเล่าว่ามักจะมีเด็กแว๊นส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านในเวลากลางคืน และยังมีปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นในชุมชนทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยมากนัก จากความต้องการของชาวบ้านและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเบื้องต้น ก็ได้มีการปรึกษาพูดคุยกับผู้นำชุมชน และร่วมกันจัดการหาวิธีจัดการร่วมกันต่อไป….

อื่นๆ

เมนู