ข้าพเจ้านางสาวเพ็ญรดี  หวังถาวร ประเภท นักศึกษา ตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 ณ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านประโคนชัย หมู่9 บ้านหนองระแซซัน หมู่11 บ้านศรีถาวร  บ้านหมู่ 13 ประโคนชัย  ตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ พื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ว่ามีผู้มี่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 มากน้อยเพียงใด จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามทุกคำถามเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย   การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลในลำดับเริ่มต้นเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว. ในการนี้ดิฉันได้รับหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและนำข้อมูล 02 มากรอกข้อมูลลงในระบบให้เรียบร้อย

 

 

อื่นๆ

เมนู