ข้ามเจ้านางสาวเพ็ญรดี หวังถวร ประเภทนักศึกษา ตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่12-14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 ณ ตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื่นที่หมู่ 5 ประโคนชัย หมู่ 9หนองระแซซัน หมู่ 11ศรีถาวร หมู่ 13 ประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ว่ามีผู้มี่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 มากน้อยเพียงใด จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตตามเป้าหมาย

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลในลำดับเริ่มต้นเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว. ในการนี้ดิฉันได้รับหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและนำข้อมูล 02 มากรอกข้อมูลลงในระบบให้เรียบร้อย

 

 

อื่นๆ

เมนู