ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสั่งคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(ลงพื้นที่สารวจและเก็บข้อมูลของหมู่บ้านทั้ง11หมู่บ้าน ในตำบลโนนเจริญ)


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสั่งคมรายตาบลแบบบูรณการ หรือ1 ดาบลมหาลัย เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับขุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยมีการจ้างงานทั้งหมด1,500,000 คน และมี
มหาวิทยาลัย80แห่งดาเนินร่วมกับภาครัฐแลเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการนาองค์ความรู้เทคโนโลยีแลนวัดกรรมเข้ามาช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสั่งคมในดาบลโดยผ่านการจ๋ง
งานนิดินักศึกษา บัณฑิดจบใหม่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในการลงพื้นที่สารวจและเก็บข้อมูลในตาบลโนนเจริญ ในระหว่างวันที่1-18เมษายน
ผู้ปฏิบัติงานของตาบลโนนเจริญได้ลงพื้นที่สารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลบำนโดยตำบลโนนเจริญ มีทั้งหมด11หมู่บ้น โดยมีอาจาร์ยประจำตำบลโนนเจริญได้เรียกประชุมหรือหารือในการทำงานโดยจะ
แจกแจงรายละเอี้ยดและแบ่งงานกันโดยจะแบ่งผู้รับผิดชอบ1-2คน 1ต่อหมู่บำน แต่ผู้ปฏิบัติงานดาบลโนนเจริญมีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน โดยลำเกิดทางรหมู่ที่ตังเองทาสาเร็จแล้วก็
จะไปช่วยหมู่อื่น ยึดหลัก16เป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมากรองในแบบฟอร์ม01แล:02 โดยมีการสอบถามชาวบำนเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่และโควิด19 พบว่ามีการขาดแคลนนำและต้องการอาชีพเสริม
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้พบปัญหาคือส่วนใหญ่คือมีผู้สูงอายุเยอะ ทำให้การสัมภาษณ์ไม่ค่อยสะดวก และมีคนไปทำงานต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก และชาวบ้านบางคนไม่ให้ความร่วมมือ

ทีมปฏิบัติงานตาบลโนนเจริญ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อื่นๆ

เมนู