ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของหมู่บ้านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณการ หรือ1 ตำบล1มหาลัย เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับขุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยมีการจ้างงานทั้งหมด1,500,000 คน และมี
มหาวิทยาลัย80แห่งดำเนินร่วมกับภาครัฐและเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลโดยผ่านการจ้าง
งานนิตินักศึกษา บัณฑิตจบใหม่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลโนนเจริญ ในระหว่างวันที่1-18กรกฎาคม
ผู้ปฏิบัติงานของตำบลโนนเจริญได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลโดนตำบลโนนเจริญมีทั้งหมด11หมู่บ้าน โดยมีอาจาร์ยประจำตำบลโนนเจริญได้เรียกประชุมหรือหารือในการทางานโดยจะแจกแจงรายละเอี้ยดและแบ่งงานกันโดยจะแบ่งผู้รับผิดชอบ1-2คน 1ต่อหมู่บ้าน แต่ผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญมีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานและมีการสอนเกี่ยวการนำสิ่งที่มีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำกล้วยมาแปรรูปเพื่อให้สร้างรายได้แก่คนในชุมชน สาธิตการนำเอาทุกส่วนของกล้วย เช่น ต้นกล้วย ใบกล้วยรวมไปถึงผลของกล้วยมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการสอนทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อนำความรู้ไปใช้และป้องกันโรคระบาดในช่วงนี้

                                                                                                                                                                                                          ผู้จัดทำ

                                                                                                                                                                                            นางสาวสรินยา  กรุดประโคน

อื่นๆ

เมนู