ข้าพเจ้านางสาวบุณยาพร สุมหิรัญ ประเภทนักศึกษา ID01ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : ID01โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมาย

วันที่ 25 มิถุนายน2564 ได้มีการจัดอบรมการทอเสื่อเเละการจักรสาน ซึ่งมีวิทยากรมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อมาให้ความรู้เเก่คนในชุมชนที่ได้มาอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนเเละวิธีการทำมากขึ้น

วันที่26 มิถุนายน ได้จัดกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมจากสีผสมอาหารตามลวดลายต่างๆเเละการทำเจลเเอลกอฮอล์เพื่อเเจกคนในชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายน ได้มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เเละการลงมือปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ

อื่นๆ

เมนู