1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. ปฏิบัติกิจกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับทีมงาน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 16-17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ปฏิบัติกิจกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับทีมงาน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 16-17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

 ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณศรี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับทีมงาน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์และอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ตึก20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันระดมความคิด โดยเขียนข้อมูลต่างๆจากการลงพื้นที่บ้านสงเเดง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์  ลงในกระดาษ เช่น จุดเด่นของหมู่บ้าน ความต้องการของชุมชน ข้อมูลต่างๆ รวมถึงบริบททั่วไปของหมู่บ้าน เป็นต้น จากนั้นจึงนำข้อมูลแต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์ สรุปข้อมูลภาพรวมของตำบลศรีสว่าง เพื่อนำเสนอ เเละนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลศรีสว่างต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู