• ชื่อบทความ : ID02 – ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นายณัฐกร ทิพย์อักษร

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นายณัฐกร ทิพย์อักษร ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย การปฎิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดังนี้

ได้มีเข้าร่วมประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลใน U2T และนักศึกษาได้รับผิดชอบหมู่ 4 ในการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็น

-ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

-แหล่งท่องเที่ยว

-ที่พัก/โรงแรม

-ร้านอาหารในท่องถิ่น

-อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

-เกษตรกรในท้องถิ่น

-พืชในท้องถิ่น

-สัตว์ในท้องถิ่น

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-แหล่งน้ำในท้องถิ่น

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน อาจทำให้การเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่ไม่สะดวกมากนัก

และได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ณ ศาลา หมู่ 2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตให้มีการสรุปข้อมูลจากแบบฟอร์ม 01 ของหมู่ 2 ใน Excel เพื่อกลุ่มบัณฑิตจะได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล จากแบบสำรวจข้อมูล 01 โดยใช้โปรแกรมช่วย SPSS ต่อไป

อื่นๆ

เมนู