ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเขาดินเหนือ

บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 65 กิโลเมตร อาณาเขตที่สำคัญคือ ด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมี ลำชีไหลผ่านกั้นเป็นอาณาเขตธรรมชาติ ซึ่งพอจะตั้งสมมุติฐานของชนกลุ่มแรกที่มาตั้งรกรากได้ว่าการตั้งรกรากนิยมตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีแม่น้ำไหลผ่านเพราะแม่น้ำลำธารมักเป็นแหล่งล่อเลี้ยงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการใช้ดื่มกิน ซักล้าง หรือแม้แต่การใช้ประโยชน์การหาเลี้ยงชีพ เช่นการทำไร่ ทำนา ปลูกผัก การประมง แต่ก็เป็นเพียงเพื่อการยังชีพเท่านั้น บริเวณรอบๆ ยังคงมีสภาพเป็นป่าดงบริเวณพื้นที่เต็มไปด้วยป่าโปร่งนานาชนิด สมัยก่อนสามารถพบสัตว์ป่าเกือบทุกชนิด นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญอีกมาก เช่น มีสระขยอง(แปลว่าสระหอย) สระแก้ว สระบูรณ์ เป็นต้น ในปัจจุบันสระเหล่านี้มีการกลบเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหมดแล้ว เมื่อก่อน สภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบไปด้วยระบบนิเวศน์ที่เกื้อกูลกัน

ด้านวัฒนธรรม

บ้านเขาดินเหนือหมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์มีวัดเก่าแก่คู่หมู่บ้านซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมในการสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาคือวัดบ้านเขาดินเหนือ และภาษาที่ใช้สื่อสารส่วนใหญ่คือภาษาเขมร จะมีภาษาลาวปะปนบ้าง

อื่นๆ

เมนู