ชื่อบทความ : ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจใน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : 
ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นางสาว ธัญลัษณ์ มะลิซ้อน
ประเภท:ประชาชน
หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานในเดือน พฤษาคม พ.ศ.2564 ตำบ โคกย่าง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ข้าพเจ้าและทีมงานไม่สามารถลงพื้นที่ในการทำงานได้มากนัก ในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการประชุมออนไลน์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมSPSS และนัดประชุมที่ศาลาประชาคมหมู่2ตำบลโคกย่าง ได้มีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ในการประชุมเพื่อป้องกันโรคโควิด

                                    

และลงพื่นที่ หมู่8 บ้านโคกเบง  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปพบ นางลอบ คงประโคน ที่ได้มีการทอเสื่อกกและได้นำเสื่อกกที่ทอมาดัดแปลงเป็นของใช้เช่น กระเป๋า ที่ใส่ทิปชู่ หมอน เป็นต้น นางลอบเล่าว่าในการทอเสื่อกกนี้ใด้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และได้นำมาดัดแปลงเพื่อเพิ่มมูลค้า แต่ขายไม่ได้เพราะไม่มีตลาดในการจำหน่าย สิ่งที่ป้าลอบอยากให้ทีมงานช่วยในเรื่องแหล่งจำหน่วย และการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมากขึ้น

ภาพประกอบ

                                

            แล้วได้เดินทางไปยังพื้นที่ หมู่ 7 บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ของนาง พราม จามประโคนที่ได้ทอเสื่อกกแบบยกลายให้มีความโดดเด่น ลวดลายที่ทอออกมามีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป เสื่อหนึ่งผืนใช้เวลาในการทอ 15-30วันแล้มแต่ความยากง่ายของลวดลายทำให้เสื่อแต่ระผืนมีราคาสูงกว่าเสื่อที่ทอแบบธรรมดา5-10เท่า สิ่งที่แม่พราม อยากให้ทีมงานของเราช่วยในการหาแหลังจำหน่าย ตลาดออนไลนลาน แบบออกลวดลายใหม่ๆให้

ภาพประกอบ

     

วีดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู