นางสาวสุนิษา แก้วสีแสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่

ดิฉันตัวแทนกลุ่ม A สบู่สมุนไพร ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิกในกลุ่ม ดังนี้

1.นางสาวจุไรรัตน์ บันดิษรัมย์

2.นางสาวสุนิษา แก้วสีแสง

3.นางสาวจริยา หมายบุญ

4.นายกฤษณะ แก้วงาม

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (โควิด-19) ในประเทศไทย เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนในประเทศต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก มีการปิดประเทศ ปิดจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ผู้คนไม่กล้าออกจากบ้าน ไม่กล้าไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน และหาแนวทางเพื่อไม่ให้มีการระบาดของโรคมากขึ้น บทความนี้เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) มาตราการป้องกันและการฉีดวัคซีนของ หมู่ 1,12,14 และหมู่ 17 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

มาตราการป้องกันตัวเองเบื้องต้น

Normal hand washing (การล้างมือทั่วไป)
การล้างมือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ เหงื่อ ไขมัน ที่ออกมาตามธรรมชาติ และลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 15 วินาที

-การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel)
การล้างมือในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำและมือไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่ง จากผู้ป่วย ให้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที (ในกรณีใช้แอลกอฮอล์เจล (Alcohol Gel) ไม่ต้องล้างมือซ้ำด้วยน้ำและไม่ต้องเช็ดด้วยผ้าเช็ดมือ)

-การสวมใส่หน้ากากอนามัย
วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ควรให้ด้านสีเข้มออกด้านนอกเสมอ คลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง คล้องหูขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก โดยเปลี่ยนทุกวันและทิ้งลงในภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งจากตนเองและผู้อื่น

(ที่มา:https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php)

1.บทสัมภาษณ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ในช่วงสถานการณ์ระบาด โควิค19 อสม.เองก็มีบทบาทอย่างมากในการดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน

-อสม.มีมาตรการอย่างไรในการรับมือสถานการณ์โควิค 19

อสม.ของแต่ล่ะหมู่บ้านจะเข้าไปทำความเข้าใจกับคนในหมู่บ้านในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาด ว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ให้ความรู้เบื้องต้นมาตรการ การดูแลตนเองเบื้องต้น รวมไปถึงคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง อสม.จะคอยสอดส่องดูแลผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ และการฉีดวัคซีน

-สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องการเข้ามาในพื้นที่มีขั้นตอนดังนี้

กรณีเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดต่างๆ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.รับการตรวจวัดอุณหภูมิสังเกตอาการ

2.ดาวน์โหลดแอปหมอชนะ

3.ต้องมีเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทาง

4.ต้องแสดงหลักฐานอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้นทางของผู้เดินทาง

กรณีมาจากพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด

1.ให้เฝ้าสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วันและหลีกเลี่ยงหรืองดออกจากบ้านโดยเด็ดขาด

2.ผู้ที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต้องยอมรับการกักตามตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด

3.ใส่แมสหากอยู่ร่วมกันกับคนครอบครัว

4.เว้นระยะห่างกับคนในครอบครัว 1-2 เมตร

5.แยกของใช้ส่วนตัว  เช่น  แก้ว  ช้อน จาน ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น

6.ไม่ใช้ของร่วมกับบุคคลอื่น

7.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

8.ควรติดตั้งแอปไทยชนะ

เมื่อมีการระบาดของโรคมากขึ้น ทำให้ผู้คนเริ่มวิตกกังวลมากขึ้น หน่วยงานรัฐจึงคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง ได้มีการนำเข้าวัคซีน โดยวัคซีนที่ไทยนำเข้ามานั้น คือ Sinovac Vaccine เพื่อมาให้บริการประชาชน โดยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการรับวัคซีนเขัามาฉีดให้ประชาชน ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถขอรับบริการการฉีดวัคซีนได้ดังช่องทางต่อไปนี้

1. ติดต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชน หมู่บ้าน ที่ท่านพักอาศัย โดยกระบวนการ อสม.เคาะประตูบ้าน

2.ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ QR code BURIRAM IC

3.แสดงความจำนงผ่านศูนย์ประสานงานรับบริการวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

ขั้นตอนการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีน

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน มีดังนี้

1.ตรวจสอบสภาพร่างกายตนเอง

– ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
– หลีกเลี่ยงการดื่ม ชา กาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนวันที่มารับวัคซีน
– ดื่มน้ำให้เพียงพอ
– ตรวจสอบสภาพร่างกายว่ามีความพร้อมรับการฉีดวัคซีนหรือไม่ เช่น ไม่มีไข้สูง ไม่มีอาการเจ็บป่วย หากมีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีนควรแจ้งขอเลื่อนการฉีดออกไปก่อน

2.สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน

– มีโรคประจำตัว
– มีประวัติกรแพ้ยา หรือ วัคซีน
– ตั้งครรภ์หรือไม่

บทสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

1.วิธีการลงทะเบียนขอเข้ารับการฉีดวัคซีน

ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนด้วยตนเอง และลงทะเบียนกับอสม.ของแต่ล่ะหมู่บ้าน

2.ความรู้สึกก่อนเข้ารับวัคฉีดโควิค

-ชาวบ้านส่วนใหญ่คิดว่าฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดวัคซีน และหน่วยงานรัฐเข้ามาให้บริการฟรีจะเป็นการสะดวกกว่าไปเข้าคิวรอฉีด

-บางส่วนกลัว เนื่องจากเห็นข่าวจากในโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ว่าฉีดแล้วเสียชีวิต

3.หลังจากการฉีดวัคซีนแล้วมีความรู้สึกอย่างไร และมีผลกระทบหรือไม่

-หลังจากที่ฉีดแล้วส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ

-มีอาการบ้างเล็กน้อย เช่น มีอาการปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน

-กระหายน้ำบ่อย อ่อนเพลียเล็กน้อย

-ส่วนผลข้างเคียงร้ายแรง เช่น แน่นหน้าอก อัมพาตครึ่งซีก ไม่พบอาการ

4.การให้บริการในการเข้ารับโควิค 19

-มีการจัดการดูแลอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

-บุคลากรทางการแพทย์ให้คำแนะนำดีมาก ให้ความรู้ก่อนการฉีดวัคซีนและการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคฉีน

 

 

สุดท้ายนี้ดิฉันอยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนกันเยอะๆ โดยวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาบริการให้แก่ประชาชนนั้นได้มาตรฐานได้รับการรับรองจากสาธารณสุข เพื่อลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อ ป้องกันการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้ประเทศไทยผ่านสถานการณ์วิกฤต และกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

 

 

อื่นๆ

เมนู