ข้าพเจ้า นางสาวกุลนันทน์ จันทรา ได้ทำการลงพื้นที่ ร่วมกับทีมปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลโนนเจริญ พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรลงพื้นที่พาตัวแทนหมู่บ้าน(ด้วยโรคระบาดโควิด ไม่ควรจะมีการชุมนุมเป็นจำนวนมาก จึงให้แต่ละหมู่บ้านเสนอตัวแทนมา) ทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปร่ย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายแก่ ทั้ง 11 จุดคัดกรองโควิดของชุมชน ในตำบลโนนเจริญ

โดยในก่อนลงพื้นที่ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ว่างแผนการทำเจล การออกแบบผลิตภัณฑ์ และฉลากของผลิตภัณฑ์ ร่วมไปถึงกลิ่นของเจลและสเปร่ย์ หลังจากเตรียมแผนงานกับทีมงานผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงลงพื้นที่ให้ความรู้เบื่องต้น เกี่ยวกับการทำเจลและสเปร่ย์ก่อนลงมือปฏิบัติจริง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ หมู่ 9 ในกิจกรรมนี้ ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านให้ความสนใจในการทำเจล และสเปร่ย์เป็นอยากมาก มีการเสนอแนวคิดในการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ในการดูแลตัวเองและคนในชุมชนอีกด้วย

หลังจากที่ร่วมกันทำเจล และสเปร่ย์ พร้อมทั้งติดฉลากแล้ว จึงให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน รับเจลที่ทำ เพื่อไปมอบแก่จุดคัดกรองโควิด 19 ทั้ง 11 จุดคัดกรอง และวัดที่ ใช้พื่นที่วัดในการทำสถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง ในเขตตำบลโนนเจริญ ผู้นำแต่ละชุมชนได้รับทราบถึงการลงพื้นที่เพื่อทำเจลแจกจ่าย เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน ทางด้านผู้นำได้กล่าวขอบคุณในการลงพื้นที่ในการสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ชุมชน พร้อมทั้งยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมของชาว U2T 0นจบโครงการ และยังกล่าวว่าจะข้อมูล กิจกรรมที่ดี นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อีกต่อไป

อื่นๆ

เมนู