จากการสอบถามข้อมูลและศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบ้านภายในหมู่บ้านฉันเพล และจากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่ามีลักษณะที่แสดงว่าบ้านฉันเพลหมู่ที่2

มีลักษณะที่ส่อว่าชุมชนจะอ่อนแอ คือ การติดการพนัน การติดสุรา การเข้าถึงการศึกษาและภาระหนี้สินของชาวบ้านฉันเพลหมู่ที่ 2 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พบว่าหนี้ธนาคาร ธ.ก.ส. และหนี้นอกระบบ หนี้ กขคจ และหนี้กองทุนต่างๆ อันเนื่องมาจากกู้เงินไปลงทุนแล้วโครงการล้มเหลว เช่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นผลที่เกขึ้นในอดีตที่ขาดการพึ่งพาตนเองอาศัยแต่การช่วยเหลือจากภาครัฐ การกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยไม่มีการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

จุดด้อย ถนนเป็นถนนลูกรังทำให้การสัญจรลำบาก เกิดฝุ่นควันที่อันตรายต่อสุขภาพและเกิดอุบัติเหตุจากการที่ถนนไม่สมบูรณ์ ไฟฟ้าไม่เพียงพอและทั่วถึงทำให้การเดินทางช่วงเวลากลางคืนไม่สะดวกและชาวบ้านวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางช่วงกลางคืน น้ำประปาที่ไม่สะอาด บางครั้งมีกลิ่น สี ตะกอน ทำให้ชาวบ้านบางรายเกิดอาการแพ้ คนในชุมชนไม่มีน้ำใช้ที่สะอาดเพียงพอ แหล่งน้ำตามธรรมชาติในหมู่บ้าน ในบางปีน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรขาดแคลนสำหรับแหล่งน้ำภายในหมู่บ้านทั้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นมีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนเกี่ยวกับการระบายน้ำเพื่อการทำนาในช่วงที่น้ำหลาก

อื่นๆ

เมนู