โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ฝึกอบรมทักษะอาชีพ

​​

​​​​​​ดิฉันนางสาวดวงกมล กล้าหาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศษบกิจและสังคมแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 11 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหลัก หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 6 บ้านตรุง หมู่ที่ 7 บ้านหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง   หมู่ที่ 9 บ้านประดู่ หมู่ที่ 10 บ้านเขาดินเหนือพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย ของตำบลเขาดินเหนือ อำเภอนาโพธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการปฏิบัติงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม คือการลงพื้นที่โดยการหาข้อมูลแบบภาพรวมของตำบลเขาดินเหนือโดยยึดหลัก 16 เป้าหมาย จากนั้นได้ลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลแบบครัวเรือนเพื่อนำข้อมูลนั้นกรอกลงแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโควิด 19

ดิฉันนางสาวดวงกมล  กล้าหาญ ได้รับมอบหมายให้สำรวจการฝึกอบรมทักษะอาชีพในตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จากการได้ลงพื้นที่ไปสำรวจมานั้น พบว่าชาวบ้านตำบลเขาดิเหนือมีทักษะด้านอาชีพหลายด้าน มีการผลิตสินค้าหลายหลายรูปแบบเช่น สินค้าโอทอป มีการแปรรูปอาหาร ทำขนม ปลูกมัน ปลูกอ้อย กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งการฝึกอบรมทักษะอาชีพของคนในชุมชนจะมีแหล่งเรียนรู้ของแต่ละชุมชน โดยจะมีหน่วยงานจากภาครัฐ ผู้นำฝึกอบรมทักษะอาชีพ ผู้นำชุมชน มาให้ความรู้และความร่วมมือกันในหลายๆภาคส่วน  

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูล 16 เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานของตำบลเขาดินเหนือ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลเป็นรายหมู่บ้านโดยตำบลเขาดินเหนือมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านหลัก หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 6 บ้านตรุง หมู่ที่ 7 บ้านหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง   หมู่ที่ 9 บ้านประดู่ หมู่ที่ 10 บ้านเขาดินเหนือพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัยพบว่าผู้นำชุมชนและชาวบ้านมีการฝึกอบรมทักษะอาชีพ โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี เช่น กลุ่มอาชีพการทำรองเท้า การผลิตข้าวอินทรีย์ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทอเสื่อ การทอผ้าไหมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรม

จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า ตำบลเขาดินเหนือมีทรัพยากรณในการผลิต ทรัพยากรณบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ชาวบ้านมีทักษะอาชีพหลากหลายด้าน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะมีดังนี้ ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน  ปัญหาการไม่มีอาชีพเสริมของคนในชุมชน ชุมชนไม่ค่อยมีจุดเด่น การขาดแคลนน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร  ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตของคนในชุมชน เป็นต้น

แนวทางแก้ไขปัญหา คือ อบรมส่งเสริมอาชีพในแต่ละชุมชน  หาตลาดรองรับผลผลิตของชุมชนจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ Covid19 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     ภาพประกอบกิจกรรม

วิดีโอ ID09 ตำบลเขาดินเหนือ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย

           

​​​​​

อื่นๆ

เมนู