วิเคราะห์ SWOT  จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค

.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ปัญญา พวงประเสริฐุกล


จุดแข็ง

จุดอ่อน

ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน

 1. อาชีพส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย
 2. ชาวบ้านมีเมล็ดพันธุ์ ในการเพาะปลูกเอง
 3. มีกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มเลี้ยงสุกร กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มปลูกผัก และกลุ่มเลี้ยงปลา  กลุ่มปลูกผักสวนครัว(หมู่7)
 4. มีแหล่งเงินกู้เพื่อทำอาชีพ เช่น กองทุนเงินล้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน 1 หมู่บ้าน
 5. มีสถาบันการเงินชุมชน ในหมู่ที่ 5  มีการจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  สมาชิกสามารถกู้เงินเพื่อทำอาชีพได้    มีการทำงานเป็นทีม มีความเชื่อถือซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้นำ
 6. มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 7
 7. มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง หมู่ที่ 7

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน

 1. มีแหล่งน้ำ ห้วย หนองบึง อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร มีทุกหมู่บ้าน
 2. ผู้นำชุมชนมีความเสียสละ เปิดเผยและมีความรับผิดชอบต่องาน
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน

1.ขาดการทำบัญชีครัวเรือน

2.ครัวเรือนร้อยละ 90 มีภาระหนี้สิน หนี้สินส่วนใหญ่มาจากการกู้เพื่อทำการเกษตร

3.ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม

4.การรวมกลุ่มทำอาชีพ ไม่มีความยั่งยืนและเติบโต ขาดการบริการจัดการภายในกลุ่มที่ดี ประสบปัญหาผลผลิต ไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน และการจัดทำบัญชี ขาดความโปร่งใส

5.ขาดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ร่วมกัน ในกลุ่มอาชีพ

ุ6.การทำการเกษตรยังใช้สารเคมีมากกว่าเกษตรอินทรีย์

7.ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในด้านพืชผักสมุนไพร

8.ไม่มีตลาดชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

โอกาส อุปสรรค
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน

1. วัฒนธรรมหมู่บ้านและการทำบุญตามประเพณีเอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานเป็นกลุ่ม

2. รัฐมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มชนบท

3.   มีสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ เพื่อการพัฒนาในชุมชน

4.  มีลูกหลานได้รับการศึกษาสูง

5.   มีโรงงานยางพารา ใกล้ชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน

1.   มีวัดและสำนักสงฆ์เพื่อกล่อมเกลาจิตใจทั้ง11หมู่บ้าน

2. มีพื้นที่สาธารณะบริเวณกว้าง เช่น แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ

3. มีงบประมาณจาก อบต.ที่จะพัฒนาแหล่งน้ำ

 

ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน

1.ในการรวมกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ ส่วนเยาวชนในหมู่บ้านก็สนใจทำงานรับจ้างทำงานในเมืองมากกว่าทำงานในหมู่บ้าน

2.ค่านิยมส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกหลานลูกหลานทำงานรับราชการและบริษัทมากกว่า การสร้างอาชีพด้วยตนเอง

3.ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์ความต้องการด้านอาชีพ และความรู้ที่จะต้องได้รับเพื่อเพิ่มทักษะทางอาชีพได้ชัดเจน

4.ความคิดเห็น ในความต้องการของชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาสาธารณูปโภคภายนอก เช่น ต้องการถนนที่ดี ต้องการท่อระบายน้ำ ไม่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.หมู่บ้านไม่มีป่าชุมชน หรือต้นไม้จำนวนมาก

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน

1. ชุมชนประสบปัญหากลิ่นยางทางอากาศ จากโรงงานผลิตยางพารา

2. ไม่มีการส่งเสริมปลูกป่า

 

การสร้างกลยุทธของการพัฒนาคนและชุมชน

 1. สร้างแบบอย่างการทำงานกลุ่มอาชีพ และทำการเกษตรควบคู่
 2. สร้างแรงดึงดูดให้หนุ่มสาวกลับมาทำงานในหมู่บ้าน
 3. พัฒนาลูกหลานให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชน
 4. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมในการทำกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตร กลุ่มเลี้ยงสัตว์
 5. พัฒนาคณะกรรมการในการบิหารงานในกลุ่มต่างให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและโปร่งใส
 6. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาหหมู่บ้าน
 7. สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อบรมความรู้ทักษะและการตลาดในกลุ่มอาชีพ ให้เกิดความยั่งยืน
 8. พัฒนาให้มีตลาดชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม การทำงาน เดือนมีนาคม 2564

 

 

วิดีโอแสดงกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2564

อื่นๆ

เมนู