ชื่อบทความ วิเคราะห์ SWOT ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : 
ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นางสาว ธัญลัษณ์ มะลิซ้อน
ประเภท:ประชาชน
หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ณ บ้านโคกเบง หมู่8 ตำบล โคกย่าง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังนี้
   Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กร (ปัจจัยภายใน)
   Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบขององค์กร (ปัจจัยภายใน)
   Opportunities – โอกาสที่จะทำให้องค์กรดำเนินการได้ (ปัจจัยภายนอก)
   Threats – อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ (ปัจจัยภายนอก)
หลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มี ต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป
จากการลงพื้นที่บ้านโคกเบง หมู่8 ตำบลโคกย่าง สามารถวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้
จุดแข็ง
1 มีแหล่งกักเก็บน้ำในชุมชน
2 มีวัสดุเพียงพอต่อการผลิตเสื่อกก
3 มีกองทุนหมู่บ้าน
4 อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทเขาพนมรุ้ง
5 มีรีอร์ท(ทำน้ำดื่มจำหน่าย
6 มีอาชีพเพาะเห็ด
จุดอ่อน
1 ส่วนใหญ่ประชากรในชุมชนเป็นผู้สูงอายุ
2 แหล่งกักเก็บน้ำมีขนาดเล็กไม่เพียงพอในหน้าแล้ง
3 ส่วนใหญ๋มีอาชีพทำนา มีรายได้น้อย (ทำนาปีละครั้ง) ไม่มีอาชีพเสริม
4 ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ
5 ช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามีน้อย
6 ไม่มีวัด ไม่มีโรงเรียน
โอกาส
1 พื้นที่ในการปลูกวัตถุดิบเพียงพอ
2 ชาวบ้านพร้อมที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 มีช่องทางในการจัดจำหน่าย
อุปสรรค
1 สภาพถนนเข้า ออกหมู่บ้านเป็นทางลูกรัง ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ
2 ไม่มีร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน
3 ขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT  เป็นการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอนกชุมชน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานอย่างไร จุดแข็งของชุมชนจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนของชุมชนจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถาณการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพรวมการประชุม วิเคราะห์ SWOT

     

       

         

อื่นๆ

เมนู