ข้าพเจ้านางสาวกชพร ใจหวัง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

           จากการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ชุมชนตำบลโนนเจริญ เพื่อวิเคราะห์ SWOT และหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4หัวข้อ ได้แก่  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค(ภัยคุกคาม)

SWOT Analysis: เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่ง ที่อาจเป็นปัญหา สำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต (Vision)

SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังนี้

          Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กร (ปัจจัยภายใน)

          Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบขององค์กร (ปัจจัยภายใน)

          Opportunities – โอกาสที่จะทำให้องค์กรดำเนินการได้ (ปัจจัยภายนอก)

          Threats – อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ (ปัจจัยภายนอก)

หลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มี ต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป

           จากการลงพื้นที่ตำบลโนนเจริญสามารถวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้

จุดแข็ง

 1. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาแก่การเพาะปลูกและทำเกษตรกรรม
 2. มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตำบลที่มีความพร้อม มีศักยภาพ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 3. มีแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เตาเผาตาเจียนและเตาเผาสวาย
 4. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กผู้ยากไร้ในตำบลอย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน

 1. เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน
 2. ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนนำ การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครบทั้งตำบล
 3. การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน ทำให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปรับปรุงผลผลิต ทำให้ผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
 4. ประชาชนบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน ทำให้ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 5. มีปัญหาภัยแล้ง วาตภัย เกิดขึ้นทุกปี ทำให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ประชาชน
 6. ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
 7. ปัญหาขยะในชุมชน ไม่มีสถานที่รองรับขยะและระบบกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน
 8. ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินนอกระบบ
 9. ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลัก ไม่มีอาชีพเสริม
 10. ปัญหายาเสพติดและติดการพนันในชุมชน

โอกาส

 1. สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท. อื่น ส่วนราชการอื่น ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านแหล่งน้ำและด้านการเมือง การบริหาร
 1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย
 2. นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในภาพรวมเพิ่มขึ้น
 1. เทศบาลตำบลโนนเจริญสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อุปสรรค

 1. ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี่
 2. ขาดการวางผังเมืองที่ดี
 3. กลุ่มอาชีพยังไม่สามารถรวมตัวได้เข้มแข็ง ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 4. สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง เนื่องจากกระแสสังคมให้ความสำคัญกับวัตถุและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
 5. สื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทำให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ทำลายวิถีชีวิตตั้งเดิมของประชาชน
 6. ขาดงบประมาณการจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากต้องใช้งบการลงเป็นจำนวนมาก
 7. การใช้ประโยชน์ของที่ดินยังไม่ถูกต้องและเหมาะสม
 8. ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด ขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ รวมถึงปัญหาจากความเครียดและสุขภาพจิต
 9. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

                               

 

อื่นๆ

เมนู