สภาพทางเศรษฐกิจของตำบลจันทบเพชร

        ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

-การเกษตรกรรม ได้แก่ สวนยางพารา , มันสำปะหลัง , ข้าว , อ้อย

-ร้านขายของชำ

-ปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงโค , กระบือ , สุกร

-การบริการ

รายได้เฉลี่ยของประชากร ๗๙,๖๓๗ บาท / คน / เดือน / ปี (ข้อมูลตาม จปฐ.)

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและการบริการ เช่น

-ร้านค้าทั่วไป                                   จำนวน         ๗๔        แห่ง

-ร้านตัดผม/เสริมสวย                      จำนวน         ๖          แห่ง

  การอุตสาหกรรม

ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่

-โรงสีข้าว                                      จำนวน         ๒๖      แห่ง

-โรงงานยางพารา                          จำนวน         ๙        แห่ง

-โรงขนมจีน                                     จำนวน         ๒        แห่ง

  รูปภาพประกอบการ

 

ไฟล์แนบ

 • IMG_2163
  File size: 283 KB Downloads: 66
 • IMG_2164
  File size: 236 KB Downloads: 64
 • IMG_2165
  File size: 251 KB Downloads: 58
 • IMG_2166
  File size: 293 KB Downloads: 67
 • IMG_2167
  File size: 274 KB Downloads: 63
 • IMG_2168
  File size: 305 KB Downloads: 59
 • IMG_2169
  File size: 244 KB Downloads: 93
 • IMG_2170
  File size: 351 KB Downloads: 64
 • IMG_2171
  File size: 413 KB Downloads: 75
 • IMG_2172
  File size: 326 KB Downloads: 65
 • IMG_2173
  File size: 345 KB Downloads: 64
 • IMG_2174
  File size: 353 KB Downloads: 60
 • IMG_2175
  File size: 397 KB Downloads: 70
 • IMG_2176
  File size: 346 KB Downloads: 78
 • IMG_2177
  File size: 434 KB Downloads: 61
 • IMG_2178
  File size: 415 KB Downloads: 63
 • IMG_2179
  File size: 508 KB Downloads: 58
 • IMG_2180
  File size: 523 KB Downloads: 62
 • IMG_2181
  File size: 524 KB Downloads: 56
 • IMG_2182
  File size: 545 KB Downloads: 62
 • IMG_2183
  File size: 557 KB Downloads: 61
 • IMG_2184
  File size: 499 KB Downloads: 77
 • IMG_2185
  File size: 547 KB Downloads: 66
 • IMG_2186
  File size: 520 KB Downloads: 62
 • IMG_2187
  File size: 617 KB Downloads: 69

อื่นๆ

เมนู