ข้าพเจ้านางสาวณัฐวรา พลทามูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2564 ถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 ณ บ้านหินตั้ง ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 10 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามหรือพื้นที่จริง โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

สืบเนื่องจากการได้กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันโควิดในชุมชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ อีกทั้งทางทีมงานสร้างภูมิคุ้มกันมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในห้วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านหนองแสงเพิ่มเติม ในระบบ CBD

โดยการสำรวจข้อมูลมีการสำรวจพืชในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ข้อมูลดังนี้

พืชในท้องถิ่น พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าว พืชสวน เช่น ผักสวนครัว

แหล่งน้ำในท้องถิ่น แหล่งน้ำมี 2 แห่ง แหล่งน้ำไว้ใช้ในครัวเรือนเพื่ออุปโภคและบริโภค และแหล่งน้ำไว้ใช้ในการทำเกษตร

เกษตรกรในท้องถิ่น เช่น เกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ทุกหลังคาเรือน

สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น เช่น วัว ไก่

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เช่น ผ้าไหม จักรสาน

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู