ดิฉัน นางสาวจริยา  จริตรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 รับฟังคำชี้แจงคำแนะนำจากคณะอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลประจำตำบลเขาดินเหนือ เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน  ทำความเข้าใจ อธิบายลักษณะการทำงาน การลงเวลาการปฏิบัติงาน ชี้แจงการเก็บรวบรวมรวมข้อมูลในการดำเนินงาน การลงพื้นที่ของผู้ปฏิบัติงาน ขอบเขต กฎกติกาในการทำงาน และนำหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขออนุญาตและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ชี้แจงไปยังผู้นำชุมชนในตำบลเขาดินเหนือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการและเพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่ของผู้ปฏิบัติงานด้วย

วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2564  ดิฉันนางสาวจริยา  จริตรัมย์ ได้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน  01 แบบสอบถาม 02 เกี่ยวกับผลกระบจากโรคโควิท -19 และข้อมูลเป้าหมายทั้ง 16 เป้าหมายตามที่กำหนด ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน พบว่า ชาวบ้านตรุง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด คำว่า ตรุง ในภาษาเขมร  นั้นแปลว่า คอก ซึ่งเป็นชื่อของหมู่บ้านในปัจจุบัน  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้าน ตรุง หมู่ที่ 6 ใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  คนในชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ทำนา รับจ้างทั่วไป  ค้าขายลอตเตอรี่ และหลังจากได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า ส่วนมากในตอนกลางวันจะมีผู้สูงอายุที่ว่างงานอยู่ในพื้นที่ ส่วนวัยรุ่น วัยทำงานก็ออกไปรับจ้างทั่วไปตั้งแต่เช้าและกลับเข้ามาในหมู่บ้านในช่วงเย็น  การทำนาส่วนมากไว้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนไม่ได้จำหน่ายในช่วงเวลา2-3 ปีที่ผ่านมาชาวนาประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรซึ่งเกิดจากฝนทิ้งช่วงไม่ตกตามฤดูกาลและประสบปัญหาน้ำกร่อยไม่สามารถนำมาทำการเกษตรได้จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย  มีทำสวนยางพารา  ไร่มันสำปะหลัง  ไร่อ้อย เป็นต้น

ปัญหาและความต้องการในชุมชน คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร  เพราะน้ำในพื้นที่ไม่สามารถนำมาทำการเกษตรได้เป็นน้ำกร่อย  น้ำในการบริโภคต้องซื้อทุกวัน และปัญหาไฟส่องสว่างภายในชุมชนและถนนชำรุด เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู