ชื่อบทความ:สำรวจเก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกเบงหมู่8 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ:นาย ปรีชา มะลิซ้อน
ประเภท:ประชาชน


ข้อมูลบริบทชุมชน:

      ในเขตพื้นที่ บ้านโคกเบง หมู่8 มีทั้งหมด 3หมู่บ้านคือ 1.บ้านห้วยสำราญ 2.บ้านโคกเบง 3.บ้านโคกตาสุข ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่หากจากอ.ประโคนชัย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ6กิโลเมตร และห่างจากจ.บุรีรัมย์50กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และบางที่เป็นดินเหนียว จำนวนบ้านครัวเรือนทั้งหมด 146 ครัวเรือน ชาย 280 คน หญิง 259 คน

พื้นที่รับผิดชอบหมู่8บ้านโคกเบง จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้

1.บ้านห้วยสำราญ
2.บ้านโคกเบง
3.บ้านโคกตาสุข

จำนวนครัวเรือนหมู่8 บ้านโคกเบง ตามที่สำรวจ มีดั้งนี้:

1.บ้านห้วยสำราญ มี 35 ครัวเรือน
2.บ้านโคกเบง มี 35 ครัวเรือน
3.บ้านโคกตาสุข มี 27 ครัวเรือน

ลักษณะบ้านเรือน:
บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านที่สร้างจากไม้

อาชีพหลัก:
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ค้าขาย

อาชีพเสริม:
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

ภาษาที่ใช้:ประชาชนส่วนใหญ่เกือบ100เปอร์เซนต์เป็นชาวเขมรถิ่นไทย
และใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


สิ่งที่น่าสนใจ/การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล:

         จากการที่ข้าพเจ้าลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านประจำเดือนมีนาคม ได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม 01 ,02 และ 06 ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบในเขตพื้นที่ บ้านโคกเบง หมู่8 มีทั้งหมด 3หมู่บ้านคือ 1.บ้านห้วยสำราญ 2.บ้านโคกเบง 3.บ้านโคกตาสุข ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบข้อมูลว่าจำนวนครัวเรือนรวมกันทั้งหมดเพียง 97 ครัวเรือน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนข้อมูลที่มีก่อนการลงสำรวจพื้นที่ ข้อมูลเดิมคือ 146 ครัวเรือน ได้สอบถามกับทางผู้ใหญ่บ้านได้ข้อมูลว่า จำนวนบ้านเลขที่หลายหลังมีเจ้าของเป็นคนเดียวกัน เป็นการขอบ้านเลขที่เพื่อขอไฟฟ้าลงไปที่ทุ่งนา ทุรกันดารเพื่อทำการเกษตรเลี้ยง วัว ควาย และทำนา จากการสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำเกษตร และอาชีพรับจ้างทั่วไปจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมหมู่บ้านโคกเบง หมู่8ในวันที่1- 15 มีนาคม 2564 โดยพบว่า ส่วนใหญ่จะทำนา ปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มไถหว่านเมล็ดพันธุ์เดือนพฤษภาคมและเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค และจำหน่าย ในส่วนของชีวิตประจำวันนั้น แต่ละครัวเรือนจะมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนมากในช่วงเช้ามืดจนถึงช่วงสายบางครัวเรือนจะออกไปเก็บหญ้านางนวน และดูไร่นาของตน บางครัวเรือนที่ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย  ในช่วงสายจะนำสัตว์เลี้ยง ไปปล่อยไว้ตามสวนและทุ่งนาของตนเองเพื่อให้วัว ควายกินหญ้ากินฟาง  บางครั้งมีการค้างแรมที่ทุ่งนา หลังจากนั้นชาวบ้านจะทำภารกิจประจำวันของตนเองและจะมีการนำสัตว์เลี้ยงของนเองเช้าคอกในช่วงเย็น ส่วนชาวบ้านที่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปก็จะออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่เช้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจในชุมชน:

จากการลงพื้นที่พบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือผลิตภัณฑ์ทอเสื่อจากกก ที่ตั้งของสถานประกอบการ เลขที่33 หมู่ที่8 บ้านโคกเบง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ผลิต นางลอบ คงประโคน ผลิตแบบรายเดี่ยวเฉพาะเวลาว่างจากงานประจำ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลักคือ เสื่อกก  กระเป๋าสารจากกก

สภาพปัญหาการลงพื้นที่ของชุมชน:

1.ปัญหาจากการลงพื้นที่ชาวบ้านจะทำภารกิจประจำวันไม่อยู่บ้านเป็นอุปสรรคในการเก็บข้อมูล
2.ปัญหาการลงพื้นที่บ้านที่อยู่อาศัยห่างไกลกัน
3.ปัญหาสภาพถนนทางเข้า ออกชุมชนชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ
4.ปัญหาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ และหนี้ในระบบ เพื่อทำเกษตร สร้างบ้าน และการใช้จ่ายทั่วไป
5.ปัญหาชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคระบาดโควิค 19
6.ปัญหาบริเวณในหมู่บ้านไม่มีร่องระบายน้ำ
7.ปัญหาขาดเเคลนแหล่งน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
8.ปัญหาขาดไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน ยังมีไม่เพียงพอ

ความต้องการในการพัฒนาชุมชน:

1.ต้องการทำถนนทางเข้า ออก ที่ชำรุด
2.ต้องการเรียนรู้อาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ ในเวลาว่างจากงานประจำ
3.ต้องการร่องระบายน้ำ ภายในชุมชน
4.ต้องการแหล่งน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
5.ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างค่ำคืน ยังมีไม่เพียงพอ

สรุปผลจากการลงสำรวจพื้นที่:

        เขตพื้นที่ บ้านโคกเบง หมู่8 มีทั้งหมด 3หมู่บ้านคือ 1.บ้านห้วยสำราญ 2.บ้านโคกเบง 3.บ้านโคกตาสุข ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นความจริง จนทำให้ทราบถึงปัญหาหลักของคนในชุมชน  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตร และอาชีพรับจ้างทั่วไป ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย สำหรับหนี้สินนั้นมีกันเกือบทุกครัวเรือน มีทั้งหนี้นอกระบบและในระบบขาดเเคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค เส้นทางการสัญจรเกิดการชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อตลอดเส้นทางเข้าหมู่บ้าน และไฟฟ้าส่องสว่างค่ำคืนทางเข้าหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน ยังมีไม่เพียงพอ


ภาพจากการลงพื้นที่:


วีดีโอการลงพื้นที่:

 

อื่นๆ

เมนู