ข้าพเจ้านางสาวกชพร ใจหวัง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้านางสาวกชพร  ใจหวัง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับภารกิจให้ดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้

การลงพื้นที่ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 มีการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ณ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   ได้มีการขอความร่วมมือจากชาวบ้านในตำบลโนนเจริญทุกหมู่ หมู่ละ 3คน มาเข้ารับฟังการอบรม รวมถึงได้มีการร่วมด้วยช่วยกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อส่งมอบให้ด่านสุขภาพประจำหมู่บ้านได้นำไปใช้ในการป้องกันการแพราระบาดของเชื้อโควิด – 19 และยังช่วยส่งเสริมการป้องกันตนเอง สามารถทำได้เองทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ในครัวเรือนได้อีกด้วย

   

      

นอกจากนี้ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายภารกิจให้นำเจล และสเปรย์แอลกออล์ที่ได้จัดทำไปมอบให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมในชุมชน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกทั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19

 

อื่นๆ

เมนู