สำหรับภาพรวมโดยทั่วไปของบ้านฉันเพล คือ ชาวบ้านมีอาชีพทางการเกษตรทำนา เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นทั้งอาชีพหลักและเสริมคือหัตถกรรมตะเกียบอาชีพของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการทำนา และมีการทำไร่ปอ ไร่มัน ไร่อ้อย เป็นอาชีพเสริม  แต่เนื่องจากสภาพดินเสื่อมโทรมจึงทำให้อาชีพเหล่านี้ได้เลิกไป

สภาพปัจจุบันของบ้านฉันเพล หมู่ที่2 ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ในหมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งสิ้น 131 ครอบครัว มีถนนลูกรัง มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านหลัก  ลักษณะหมู่บ้านปิด  ถนนลูกรัง  มีประชากรทั้งหมด 771คน  ชาย 388คน  หญิง 383คน จำนวนประชากรของหมู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยแรงงาน คือ  อายุ 35 – 50ปี

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของหมู่บ้านแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ เด็กยากจน  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ 60 ปี ผู้ที่มีฐานะยากจน ด้านการศึกษาประชากร  โดยส่วนรวมของหมู่บ้านจบชั้นประถมศึกษา คือชั้น ป.4, ป.6  ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้คิดเป็นจำนวนร้อยละ 16.04 การศึกษาอยู่ในขั้นต่ำ

อาชีพหลักคือทำนา จากปี2540 นายทอง  ดวงศรี ได้ไปฝึกหัดทำตะเกียบ ที่บ้านหนองบ้าน อ.ประโคนชัย และนำมาถ่ายทอด ให้ชาวบ้านได้ฝึกทำตะเกียบ สามารถเป็นรายได้เสริมที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีการประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น เย็บผ้าส่งโรงงาน โรงสีข้าวขนาดเล็ก การเลี้ยงสัตว์จำพวก ควาย วัว เป็ด ไก่ ปลา เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนถึงแม้ชาวบ้านจะมีที่ดินทำกินเป็นของ ตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีอาชีพเสริม แต่ชาวบ้านยังยากจนอยู่เนื่องจาก ราคาผลผลิตตกต่ำ และภาระหนี้สินของชาวบ้านมีจำนวนมาก

                ด้านเศรษฐกิจ

สภาวะเศรษฐกิจของหมู่บ้านขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร และหัตถกรรมตะเกียบที่เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับข้าวที่เป็นรายได้อันดับหนึ่งของหมู่บ้าน ข้าวที่ผลิตคือข้าวหอมมะลิ เนื่องจากราคาผลผลิตจะตกต่ำลงไปมาก

ทำให้ชาวบ้านลดการทำนา และหันมาทำอาชีพเสริมด้านหัตถกรรม เย็บผ้าส่งโรงงาน การเลี้ยงสัตว์ เช่น ควาย วัว เป็ด ไก่ ปลา เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และใช้งาน จำหน่ายเป็นบางส่วน

อื่นๆ

เมนู