ศูนย์การเรียนรู้ตำบล

มีการจัดตั้งห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ ได้แก่

การศึกษาก่อนปฐมวัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
➢ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะโกตาพิ หมู่ที่ 1

➢ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตร ตำบลตะโกตาพิ หมู่ที่ 5
การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
➢ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1  ( เขตบริการ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,10 และ11 )
➢ โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฎร์บำรุง) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5
( เขตบริการ หมู่ที่ 5และ10 )
➢ โรงเรียนบ้านชุมแสง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สถานที่ตั้ง หมู่ที่
2 ( เขตบริการ หมู่ที่ 2และ11 )

➢โรงเรียนบ้านโคกเห็ด สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4

( เขตบริการ หมู่ที่ 4 )

➢โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ( เขตบริการ หมู่ที่ 3,6,7 และ8 )

การสาธารณสุข สถานที่สำหรับให้บริการประชาชนด้านบริการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัย มีจำนวน
1 แห่ง ดังนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกตาพิ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1.14 ระบบความยุติธรรมชุมชน

มีศูนย์ยุติธรรมประจำตำบล ผู้นำทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยแต่ยังไม่พบโครงการการบริการความรู้ในด้าระบบยุติธรรมในชุมชน

 

1.15 ระบบสื่อสารชุมชน

มีหอกระจายข่าวในการสื่อสาร แต่ยังขาดฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

1.16 ตำบลทำความดี

มีการจัดกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ มีกิจกรรมการรักษาศีล และมีการเข้าร่วมทุกครัวเรือน

สรุปผลศักยภาพตำบล

-มีศาสนาสถานที่เข้มแข็งและมีชื่อเสียงเป็น และเป็นศูนย์รวมความสามัคคี แสดงความร่วมมือร่วม

ใจของชุมชน

-มีแหล่งทรัพยากรน้ำในตำบลตามธรรมชาติ เช่น ชลประธาน ห้วยหนองคลองบึง และมีการบริหาร

จัดการน้ำใช่ร่วมกัน

– มีศูนย์เรียนรู้ภายในตำบล ได้แก่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

– มีการรวมกลุ่มพัฒนาในตำบล เช่น กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มสถาบันการเงินที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู