ข้าพเจ้านางสาวกชพร ใจหวัง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

            พื้นที่ชุมชนโนนเจริญที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน สำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2564 เพื่อเก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคCOVID-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) การทำงานครั้งนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้ยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตจากผู้นำชุมชนไว้ตั่งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว ทำให้การลงเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปโดยง่าย ผู้นำได้ช่วยประชาสัมพันธ์ใช้ชาวบ้านรับทราบก่อนจะลงเก็บข้อมูลอีกครั้ง ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ผลการดำเนินงานพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนาเป็นหลัก ไม่มีอาชีพเสริม แต่จะมีบางครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม เช่น วัว ควาย ไก่ บางครอบครัวประสบปัญหาความยากจนไม่มีรายได้ และมีหนี้สินจำนวนมาก ปัญสิ่งแวดล้อมที่พบในชุมชน คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค รองลงมาอันดับที่ 2 เป็นปัญหาถนนทรุดโทรม อันดับ 3 ปัญหาไฟส่องสว่างมีไม่เพียงพอ และ อันดับสุดท้าย ปัญหายาเสพติดในชุมชน ในส่วนของผลการดำเนินงานการสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค COVID-19 (02) และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) พบว่าชาวบ้านชุมชนโนนเจริญมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 เป็นอย่างดี มีการดูแลตัวเอง ดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก ตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างจริงจังและเคร่งครัด นอกจากนี้ ตลาดนัดชุมชน โรงเรียน ก็ยังมีจุดคัดกรอง คัดกรองคนก่อนเข้าพื้นที่ตลาดชุมชน และโรงเรียน จากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ลดการเดินทางไปในพื้นที่แออัด ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องออกไปต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และถ้าหากมีอาการผิดปกติทางร่างกาย เช่น ไอ ปวดหัว ตัวร้อน มีไข้ จะเดินทางไปพบแพทย์ทันที

              ผู้ปฏิบัติงานเกิคความประทับใจจากการลงพื้นที่คือชาวบ้านในชุมชนโนนเจริญน่ารักให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ภาพการดำเนินงาน

   

 

วีดีโอบทสรุปการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม

 

อื่นๆ

เมนู