การเก็บข้อมูลในชุมชนเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมในเเต่ละตำบล การหาสาเหตุการเกิดปัญญาในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการทำอาชีพเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จึงทำให้ความเป็นอยู่ลำบากอีกทั้งกระทบรายรายได้หลักของครอบครัว

การวิเคราะห์ SWOTเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนในตำบลปราสาท สาเหตุหลักๆในเเต่ละชุมก็มาจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ราคาของการผลิตที่ราคาสูงต้นทุนสูงกำไรต่ำ ขาดความสมดุลทางการขาย จึงได้มีการทำวิเคราะห์SWOT ออกมาในเเต่ละด้าน เเละปัญหาที่พบเจอจากการเก็บข้อมูลชุมชนนั้นๆเพื่อเป็นการหาสาเหตุหลักเเละนำมาปรับวิสาหกิจให้เข้ากับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ให้มีความเข้มเเข็งเเละดำรงอยู่ต่อได้อย่างยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=FM-uLK-8ikQ

อื่นๆ

เมนู