ชื่อบทความ: กิจกรรมมอบสิ่งของและอุปกรณ์ต้านภัยเชื้อcovid-19 ตำบลโคกย่าง
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาว ธัญลักษณ์ มะลิซ้อน
ประเภท:  ประชาชน

กิจกรรมมอบของให้กับโรงเรียนโคกย่างและวัดโคกย่าง
           เนื่องจากในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย ยังคงมีการระบาดของโรค covid-19  บริเวณรอบๆพื้นที่ การระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทางคณะอาจาร์ยทีมงานทราบถึงปัญหาภายในชุมชนยังขาด สิ่งของและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อcovid-19 จึงได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนโคกย่างและวัดบ้านโคกย่าง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งคณะอาจาร์ยและทีมงานได้มอบ สเปย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำดื่ม จำนวนหนึ่งให้กับทางโรงเรียนและวัด ซึ่งทางวัดและโรงเรียนโคกย่าง ได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี

รูปกิจกรรมกับทางโรงเรียน

                

รูปกิจกรรมกับทางวัด

           

กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์และทำหน้ากากอนามัย
         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 บริเวณรอบๆพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564ทางคณะอาจาร์ยและทีมงานได้จัดอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับทีมงานและประชาชนที่สนใจภายในในตำบลโคกย่าง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรมาฝึกสอนให้กับทีมงานและประชาชนในชุมชนโคกย่างเพื่อที่ประชาชนจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือทำไว้ใช้เองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19

รูปกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์และทำหน้ากากอนามัย

                               
           

โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู