ข้าพเจ้า นางสาวประกายมุข ลาขุมเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานประจำ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ปฏิบัติงานประจำ ต. โนนเจริญ ได้ร่วมกันลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้านของ ต.โนนเจริญ ในเรื่องของการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านของ ต.โนนเจริญ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอกใหม่นั้นมีการระบาดหนักมากขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ช่วยป้องกันเชื้อโควิด ๑๙ โดยการล้างมือบ่อยๆ นั้นทางอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานประจำ ต.โนนเจริญ จึงมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการทำเจลและสเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ขึ้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้าร่วมอบรมก็ได้ร่วมกันทำเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ จากนั้นก็ได้ช่วยกันนำมาบรรจุใส่ภาชนะสำหรับใส่เจล และสเปรย์ โดยตวงใส่ในปริมาณที่เท่าๆกัน ขนาด 40 ml.ปิดฝาให้มิดชิด จากนั้นก็ช่วยกันติดสติกเกอร์ ตรา U2T เป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นการเสร็จสิ้น และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมแจกจ่ายให้กับจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน ของ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู