นางสาวณิชากร จันทร์คำ บัณฑิตจบใหม่ (นพร.)

รายงานประจำเดือน มีนาคม พ.. 2564

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

                   

ด้วยดิฉันได้เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยการปฏิบัติงานนั้นทางกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดแผนการปฏิบัติงานมาให้ โดยจะแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

. ด้านการบันทึกข้อมูลและการนำเข้าข้อมูล

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนให้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานดังนี้

  • ทำการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  • บันทึกข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล
  • ความก้าวหน้าของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  • ลงทะเบียนผู้ผลิต และผู้ประกอบการ O-TOP
  • บันทึกข้อมูลกองทุนชุมชน

. ด้านการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ

  • พัฒนากลุ่มอาชีพอำเภอโนนสุวรรณ จัดประชุมเพื่อสอบถามหาความต้องการของกลุ่มอาชีพในการพัฒนา และอุปสรรคในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ของแต่ละกลุ่มอาชีพ
  • โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยลักษณะของโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนที่สามารถบูรณาการพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนคุมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดคติพจน์ภายใต้หัวข้อ ๑ หมู่บ้าน สามารถ ดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ทำงานอื่น ๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

   ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมกลุ่มสตรีทอผ้า ประชุมครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล

อื่นๆ

เมนู