ดิฉัน นางสาวจิตติมา  พึ่งพักษ์  ทีมปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการ  ประชุมกับทีมปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการแบ่งกลุ่ม เพื่อลงพื้นที่สำรวจการประกอบอาชีพ และพืชผลทางการเกษตร  และดิฉันได้รับผิดชอบ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 11 ในการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้

ดิฉันได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกแบอาชีพ ทำการเกษตรซะส่วนใหญ่  รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป อาชีพส่วนตัว และข้าขาย  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะปลูกพืชตามฤดู เช่น การปลูกข้าว อ้อย มัน เป็นต้น บางบ้านจะทำสวนยาง  ปลูกยูคาเพิ่มด้วย

 

 

 

จากสำรวจและสอบถามประชาชน  พบว่า ซากมันมัน ซากอ้อย  ฟางข้าว  หรือแม้แต่ เศษจากต้นยางต้นยูคา  ที่ตัดขายแลเวก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอีกเลย ทางทีมปฏิบัติงานจึงให้ข้อมูลในการนำสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นเชื้อเพลิงในการเผาถ่าไร้ควันได้ และเศษต้นยาง หรือต้นยูคาสามารถนำมาเผาถ่านไร้ควันได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู