ชื่อบทความ: พันธุ์กล้าความดีจิตอาสาพัฒนาชุมชนแสลง
พื้นที่: บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาวบุณยวีร์ ลายทอง


       โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม1ตำบล1 มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภายใต้ชื่อกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองผู้ดำเนินงานประจำตำบลแสลงโทนได้สำรวจครัวเรือนพร้อมทั้งส่งมอบพันธุ์ไม้ประดับ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว กระถาง บัวรดน้ำ และดินสำหรับเพาะปลูกให้ครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้ไปเพาะปลูกและตกแต่งสวนของตนเองให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
หมู่ที่ 6 ตำบลแสลงโทน จำนวน 5 ครัวเรือน
   1.นายประยง สุขประโคน บ้านเลขที่ 216
   2.นายบุญติด สุขประโคน บ้านเลขที่ 69
   3.นางสุพรรณ เอ็มประโคน บ้านเลขที่ 19
   4.นางคำเพียร พรมประโคน บ้านเลขที่ 197/1
   5.นางด้วง สุขประโคน บ้านเลขที่ 51
หมู่ที่ 7 ตำบลแสลงโทน จำนวน 5 ครัวเรือน
   1. นายเฉลิม นิลประโคน บ้านเลขที่ 90/1
   2.นางสาวแสลงอรุณ พูนประโคน บ้านเลขที่ 70
   3.นางแสลงอาทิตย์ เหล็กเพชร บ้านเลขที่ 425
   4.นายอดิศักดิ์ กลั่นประโคน บ้านเลขที่ 92
   5.นางฉวีวรรณ โสมประโคน บ้านเลขที่ 383
       ทั้งนี้ทางผู้ดำเนินงานจึงได้อาสาร่วมมือลงแรงช่วยพัฒนาครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองปรับภูมิทัศน์จัดบริเวรสวนหน้าบ้าน ช่วยขุดแปลงปลูกเมล็ดผักไว้ใช้เพาะปลูก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมของผู้ดำเนินงานจะเป็นแนวทางการพัฒนาและต่อยอดเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนตำบลแสลงโทน


ภาพประกอบกิจกรรม


 

 

อื่นๆ

เมนู