ชื่อบทความ : ID02 – เก็บข้อมูลจากแบบสำรวจและประชุมออกแบบโลโก้ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวชุติพร  โพยประโคน

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวชุติพร  โพยประโคน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 มีดังนี้

 • เก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ

ทางคณะอาจารย์และทีมงานได้ประชุมออนไลน์นัดหมายและมอบหมายงานให้ทีมงานได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลกับ 9 กลุ่มเป้าหมายภายในตำบลโคกย่าง ดังนี้

 1. ตำบลเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายประธานวิสาหกิจชุนชน/เกษตร
 2. ลูกจ้างโครงการ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา/บัณฑิต/ประชาชน
 3. ครอบครัวลูกจ้าง กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ
 4. ชุนชนภายใน กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน
 5. ชุมชนภายนอก กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน
 6. ผู้แทนตำบล กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ อ.บ.ต ประจำตำบล
 7. หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่นโรงพยาบาล/พัฒนาชุมชน/รพ.สต
 8. อปท. กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน อปท.มีส่วนร่วมดำเนินการกับโครงการเช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายก อ.บ.ต/เทศบาลตำบล
 9. เอกชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย  บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง/หจก./บริษัทภายในตำบล

ภาพประกอบ

 • การประชุมและปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันออกแบบ “โลโก้” ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

สืบเนื่องจากได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช) และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทางอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกย่าง จึงได้มีการประชุมและร่วมกันออกแบบ “โลโก้” ให้กับชุมชนในตำบลโคกย่าง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลโคกย่าง โดยได้นำจุดเด่นในตำบลโคกย่างมาถอดแบบ ได้แก่ โคก,เห็ด, รวงข้าว,  ต้นกก, เสาคล้องช้าง, ข้าวหลาม,เม็ดมะค่าโมค, ศาลเจ้า, ก่อเจดีย์ทราย และศิลาแลง นอกจากนี้ยังได้มีการช่วยกันออกความคิดเห็นชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนและได้ชื่อแบรนด์ว่า “จะเออล” ซึ่งมาจากภาษาเขมรคำว่า โคกย่าง นั้นเอง

ภาพประกอบ

 • การประชุมเตรียมงานกิจกรรมยกระดับท่องเที่ยว

ทีมงานเราได้เตรียมพร้อมในการจัดงานกิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ที่ตำบลโคกย่างโดยจะมีการประชุมเกี่ยวกับงานต่างๆเรื่องการจัดงานเช่นการทำเรื่องเชิญคนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมกิจกรรม การเตรียมสถานที่ที่จัดงานว่าจะไปเตรียมกันวันไหน รวมถึงการเชิญเเละนัดวิทยากรมาจัดงานในครั้งนี้

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู