ชื่อบทความ: เส้นทางการสัมภาษณ์ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของผู้ปฏิบัติงานใหม่
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาวจิราพร ปิ่นประไมล์

ประเภท: บัณฑิตจบใหม่

  • ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ว่าด้วยเรื่องการเริ่มต้นปฏิบัติงานใหม่ จากการประชุมออนไลน์ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 อาจารย์หัวหน้าโครงการตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ลงพื้นที่สัมภาษณ์บุคคลในชุมชนในการผลิตเสื่อกก เพื่อขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งการสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีการลงพื้นที่เพื่อดูการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และนำผลิตภัณฑ์นั้นรับรองการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

   ผู้ให้สัมภาษณ์ ชื่อ นางพราม จาบประโคน ภูมิลำเนาบ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งบ้านตะโกอยู่ในหมู่ที่ 7 ของตำบลโคกย่าง เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กในตำบลนี้ นางพรามมีอาชีพทำนาแต่ด้วยความสนใจในลวดลายของเสื่อ จึงเห็นหนทางการเพิ่มเม็ดเงินในครอบครัว โดยไม่ต้องรอฤดูการทำนาเท่านั้น นางพรามจึงใช้สถานที่บ้านของตนเองในการทอเสื่อเพื่อขายให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจ แต่ผลิตภัณฑ์เสื่อกกของนางพรามยังไม่มีหน่วยงานใดประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร จึงทำให้เป็นเพียงสินค้าจำหน่ายในชุมชนและชุมชนรอบข้างเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ทางคณะ U2T ตำบลโคกย่าง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เล็งเห็นความสำคัญการยกระดับผลิตภัณฑ์เสื่อกกของตำบลโคกย่าง เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานเพื่่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและกลวิธีการผลิต เพราะผลิตภัณฑ์มีที่มาจากธรรมชาติในท้องถิ่น แม้บางขั้นตอนอาจมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยแต่ยังคงอนุรักษ์ความดั้งเดิมไว้มากที่สุด ซึ่งเป็นเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าแก่การเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

  • ผู้ปฏิบัติงานใหม่

ในฐานะผู้ปฏิบัติงานใหม่ จึงได้รับมอบหมายอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่

ทักษะที่ 1 ด้านการเงิน

เป็นการอบรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้เข้าใจในการวางแผนการเงินในชีวิตมากขึ้น

ทักษะที่ 2 ด้านการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าสื่อเทคโนโลยีอยู่รอบตัวมนุษย์และถือเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้สื่อสารมากขึ้นในชีวิตประจำวัน และเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้คนจึงต้องเว้นระยะห่างในการสื่อสารทั้งในการทำงานและการพบปะ เช่น การประชุมออนไลน์ การเรียนออนไลน์ การพูดคุยผ่านวิดีโอคอล การพิมพ์แชทโต้ตอบกัน การสั่งซื้อของออนไลน์ เป็นต้น

ทักษะที่ 3 ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสาลกใช้ทั่วโลก การอบรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ในการทำงานภาษาอังกฤษมักเข้ามามีบทบาทเสมอ

ทักษะที่ 4 ด้านการทำงานในสังคมแบบมีส่วนร่วม

ขึ้นชื่อว่า “ส่วนร่วม” ต้องเป็นการทำกิจกรรมมากกว่า 2 คนขึ้นไป ทีม กลุ่ม หรือหมู่คณะ สังคมต้องมีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นกลุ่ม ดังนั้นการทำงานในสังคมต้องอาศัยความร่วมมือของคณะ

ซึ่งหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน มีการทดสอบวัดความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติบัตร เป็นสิ่งรับรองการอบรมหลักสูตรได้สำเร็จ

 

 

 

 

 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู