ดิฉันนางสาวขนิษฐา อะโรคา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการปฎิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564
ในวันที่7 ตุลาคม 2564 ดิฉันและทีมงานได้นัดประชุมและชี้แจงการทำงานและแบ่งหน้าที่กันลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินSROI-U2Tของ อว โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการUSI 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.หน่วยงานอปท 11.เอกชนในพื้นที่ โดยลงพื้นที่สอบถามข้อมูลกับประชาชนทั้ง11หมู่บ้านในตำบลเขาดินเหนือ ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามเป็นอย่างดี จากนั้นดิฉันและทีมงานได้นำข้อมูลที่ได้ไปกรอกลงในแบบฟอร์ม


และในวัน16 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ร่วมประชุมอธิบายรายละเอียดร่วมกับอาจารย์และทีมผู้ปฎิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอบรมโครงการเผาถ่านไร้ควัน และได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานของแต่ละคน พร้อมกับจัดเตรียมสถานที่ที่จะจัดอบรมขึ้นในวันที่18-19ตุลาคม2564นี้

อื่นๆ

เมนู