โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

 พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12)

ข้าพเจ้านายกิตติ  จันทะกล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู