U2Tก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้านางสาวกชพร  ใจหวัง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในตำบลโนนเจริญ มีรายละเอียดดังนี้

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

        ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี

ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่

  1. ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์
  2. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
  3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม
  4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก
  5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา
  6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์
  7. ภาษาและวรรณกรรม
  8. วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร
  9. ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ
  10. ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้เฉพาะท้องถิ่น                  

               การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปเเบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้เนื่องจากกระแสความต้องการของนักท่องเที่ยว ในหลายๆ ประเทศหรือการถูกจัดให้เป็นกลุ่มสิ่งสำคัญของโลก รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐที่มุ่งรักษาเเละพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยจะมีการสนับสนุนการกำหนดจุดขายที่ชัดเจน ภายในตำบลโนนเจริญ ก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจอยู่มากมาย อาทิเช่น เตาสวาย ศาลหลวงปู่ซาน รวมถึงวัดวาอารามต่างๆ ที่มีอยู่ภายในตำบล การดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม ผู้ดำเนินงานได้รวมกลุ่มกันเพื่อลงพื้นที่ สำรวจสถานที่ ที่สามารถเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี มีรายละเอียดดังนี้
1. สถานที่โบราณสถานวัตถุ ได้แก่ เตาสวาย เตานายเจียน ศาลหลวงปู่ซาน รวมถึงวัดต่าง ๆ

       

2. สถานที่ประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งในชุมชนโนนเจริญ จะมีโครงการในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นงานฝีมือที่มีความเเตกต่างกันไปแล้วแต่กลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มหมู่ที่ 3 บ้านโนนเจริญ มีกลุ่มอาชีพที่เป็นการทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อจัดจำหน่าย เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู