ชื่อบทความ หน้าบ้านสามัคคี หมู่2 บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ หมู่2 บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวลักขณา ใจมาลา

กิจกรรมการจัดหน้าบ้านน่ามอง จากโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

กิจกรรมหนาบ้านน่ามองนี้จะมีชาวบ้านจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน โดยทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะมีของตกแต่งต่างๆ อย่างเช่น กระถางต้นไม้ พืช ดอกไม้ตกแต่งหน้าบ้าน จะมีบัวรดน้ำให้ด้วย

อย่างแรกของกิจกรรมนี้ที่ตองทำเลยก็คือ การหาชาวบ้านที่มีส่วนของหน้าบ้านที่สวยงาม ที่เต็มใจเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกแต่ละหมู่มา 5 ครัวเรือนที่มีหน้าบ้านสวยงามมาประกวดกันภายในตำบล โดยมีการตั้งรางวัลในการประกวดไว้ เพื่อกระตุนให้ชาวบ้านสนใจมากขึ้น

ต่อมาเมื่อเราได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมแล้ว 5 หลังคาเรือน ต่อมาก็คือการส่งทีมงานเอาของเข้าไปช่วยตกแต่งหน้าบ้านของครัวเรือนที่ถูกเลือกให้สวยยิ่งๆขึ้นไปอีก

สุดท้ายจะเป็นการประเมินผลของการประกวด และมอบรางวัลให้กับแต่ละครัวเรือนที่ชนะ

กิจกรรมนี้ก็เปรียบเสมือนความสามัคคีเป็นการร่วมมือกันของทีมงานและชาวบ้านในการช่วยกันจัดหน้าบ้านให้ดูน่ามองยิ่งๆขึ้นไปอีก

วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู