ข้าพเจ้า นางสาวพิชญา สืบสวน ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  • ในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าและคณะประจำตำบล นักศึกษา บัณฑิจบใหม่ ได้รับหมอบหมายในการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถีของตำบลปราสาท
  • ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปราสาท ได้แก่ ปราสาททอง แหล่งหินตัด และช่องโอบก

ปราสาททอง 

                               ปราสาททอง บ้านโคกปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ก่อสร้างด้วยอิฐและหินทรายจำนวน 3 หลัง บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาททั้งสามหลังตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีวิหารหรือบรรณาลัยก่อด้วยอิฐจำนวน 2 หลัง อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีประตูซุ้ม (โคปุระ) ด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าด้านทิศเหนือและทิศใต้ของแนวกำแพงมีห้องขนาดเล็ก มีประตูทางเข้าจากพื้นที่ภายในด้านหน้ามีแนวทางเดินปูด้วยอิฐ มีคูน้ำล้อมรอบโดยเว้นทางทิศตะวันออก

จากการขุดแต่งพบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น ทับหลังหินทรายสลักภาพพระอินทร์ประทับซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล ส่วนยอดปราสาท ประติมากรรมรูปสิงห์ เป็นต้น กำหนดอายุได้ว่าปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นในศิลปะเขมรแบบบาปวน ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 800 ปีมาแล้ว

ปราสาททองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 100 ตอนที่ 36 วันที่ 15 มีนาคม 2526 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา

 

 

 

 

เส้นทางปราสาททอง

แหล่งหินตัด

ช่องโอบก

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู