การปฏิบัติงานลงพื้นที่ในเดือนตุลาคม หลังจากที่อาจารย์ได้นัดประชุมประจำเดือนได้มีงานจากส่วนกลางให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตำบลเป้าหมาย ลูกจ้างโครงการ ครอบครัวลูกจ้าง ชุมชนภายใน ชุมชนภายนอก อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ ผู้แทนตำบล หน่วยงานภาครัฐ อปท. เอกชนในพื้นที่ หลังจากที่อาจารย์มอบหมายงานเสร็จ สมาชิกช่วยกันแบ่งหัวข้อว่ากลุ่มไหนจะเลือกเป้าหมายอะไร ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลัก ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหมอเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู