ข้าพเจ้า นางสาวประกายมุข ลาขุมเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอินเพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ นวัตวิถีและปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ อันได้แก่ เตาเผาโบราณเป็นเตาเผาที่มีอายุประมาณ 1,000 ปี มี 2 เตา ชื่อเตาเผานายเจียน และเตาเผาสวาย ซึ่งเตาเผาสวายเป็นเตาเผาโบราณ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกใหญ่ หมู่ 9 ตำบลโนนเจริญ เป็นบริเวณที่มีการขุดค้นพบกับถ้วยชามและเครื่องเคลือบโบราณจำนวนมาก ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 14 – 19 เป็นแหล่งที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง หลังจากที่ขุดค้นพบจึงมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยพื้นที่แห่งนี้ มีเตาเผาอีกแห่งหนึ่ง คือ เตาเผานายเจียนเป็นเตาเผาโบราณเช่นเดียวกับเตาสวายที่มีการขุดค้นพบเครื่องเคลือบโบราณจำนวนมาก เป็นที่ที่คนโบราณใช้เผาเครื่องปั้นดินเผา หม้อ ไห ต่างๆ พบว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-19 โดยเตาเผาเหล่านี้ ได้ผลิตเครื่องถ้วยเขมร เพื่อเป็นสินค้าป้อนให้กับเมืองต่างๆ ในกัมพูชา และในภูมิภาคต่างๆ โดยมีการทำอุตสาหกรรมขนาด ใหญ่โต และขยายขอบเขตการผลิตไปยังพื้นที่ใกล้เคียง สถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งคือ ศาลหลวงปู่ซาน ซึ่งเป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่นับถือของชาวโนนเจริญ เป็นที่เคารพสักการบูชา ขอพรเพื่อเป็น ศิริมงคล และยังมีวัดในเขตเทศบาลตำบลโนนเจริญ ซึ่งมีทั้งหมด 8 วัด คือ วัดโนนเจริญ (ไตรคงคาราม) (วัดน้อย) วัดสุภัทรบูรพาราม (วัดใหญ่) วัดป่าโนนเจริญ วัดสามขาพัฒนา (ตรีพัฒนาราม) วัดโคกใหญ่ วัดบ้านหัวถนน วัดบ้านหนองแวง วัดใหม่สามัคคีธรรม

อื่นๆ

เมนู