กระผม นายรณกฤต โกรดประโคน บัณฑิตจบใหม่ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การเผาถ่าน ในครัวเรือนเพื่อให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงและประโยชน์ภายในครัวเรือน เป็นองค์ความรู้ที่สามารถทำให้เกิดการพึ่งตนเอง ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ถ่านที่ได้มีคุณภาพสูงเป็นผลดีต่อ สุขภาพ เมื่อเหลือใช้ภายในครัวเรือนแล้วสามารถนำออกไปขายสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

ลักษณะวิธีการเผาถ่าน
ลักษณะการเผาถานนั้นสามารถจําาแนกออกเป็น 2 วิธี คือ
1. การเผาถ่านดวยการให้ความร้อนโดยตรง โดยการจุดไม้ฟืนบางส่วนบนกองไม้ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการเผาถ่านโดยตรง เพื่อทําให้ไม้ที่จะเป็นถ่านลุกไหม้ และเกิดความร้อนเพียงพอในการไล่ความชื้นออกจากไม้ในส่วนที่เหลือ เมื่อไฟลุกไหม้ดีแล้วจะนําวัสดุต่าง ๆ เช่น แกลบ สังกะสี ขี้เลื่อย ฯลฯ มาปดกองไม้เพื่อจำกัดอากาศ ให้ไม่กลายเป็นถ่าน วิธีนี้จะได้ถ่านน้อยและหากควบคุมอากาศไม่ดีจะทําให้เกิดขี้เถ้ามาก เป็นเหตุให้ผลผลิตต่ำ ตัวอย่างการเผาด้วยวิธีนี้ได้แก่ เตาลาน และเตาหลุมกลบ ดิน เป็นต้น

2. การเผาด้วยการให้ความร้อนทางอ้อม ทําโดยการจุดไฟตรงช่องใส่ไฟหน้าเตาและนําเพียงลมร้อนเข้าไปไล่ความชื้นในเนื้อไม้ จนกระทั่งไม้ในเตาเผาถ่านเกิด กระบวนการเผาถานโดยสมบูรณ์ หากไม้ฟืนในเตามีความชื้นมากก็จะใช้เชื้อเพลิงและเวลามากขึ้น เตาที่เผาด้วยวิธีนี้ได้แก่ เตาดิน และเตาอิฐก่อ เตาเผาถ่าน พัฒนาการจากดั้งเดิม สู่เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกใหม่ ในการผลิตถ่านมีเครื่องมือสําาคัญสําหรับใช้ในการเผาถ่าน คือ เตาเผาถ่าน ซึ่งพบว่าเตาเผาถ่านที่ใช้กันอยู่มีหลากหลายรูปแบบ

การวิเคราะห์ SROI

การวิเคราะห์ SROI สามารถช่วยสื่อสารมูลค่าผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน โดยแปลงโครงการนโยบายทางสังคมเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ง่ายต่อการเข้าใจและอธิบาย รายละเอียดว่าโครงการการลงทุนมีมูลค่าเท่าใด การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นพื้นฐานสําหรับโครงการในอนาคต การวิเคราะห์ SROI จากความคิดเห็นท่ีหลากหลายจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของโครงการ

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู