บ้านสายโท 6 ใต้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยหมู่บ้านสายโท 6 ใต้ได้มีการจัดพื้นที่ภายในหมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาต่าง ๆ โดยแต่ละภูมิปัญญาจะมีปราชญ์ชาวบ้านที่มความรอบรู้เรื่องนั้นๆ คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว หรือบุคคลที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในหมู่บ้าน โดยภูมิปัญญาที่ สำคัญ เช่น ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรพื้นบ้าน ภูมิปัญญาด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน คือการถักสานเส้นยางพลาสติก ภูมิปัญญาด้านประเพณีคติคำสอนโบราณผญา เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดส่งต่อคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นอกจากนี้ทางหมู่บ้านสายโท 6 ใต้ ยังได้เป็นหมู่บ้านที่ได้นำแนวคิดในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วย โดยชาวบ้านจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในบ้านแต่ละหลัง และส่วนมากจะเก็บผักที่ปลูกไว้ไปขายที่ตลาดเพื่อเป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆให้แก่คนในครอบครัว โดยตลาดที่ชาวบ้านจะนำสินค้าพืชผักไปขายนั้นจะเป็นบริเวณตลาดที่อยู่ใกล้หมู่บ้านคือจุดผ่อนปรนการค้าไทยกัมพูชาหรือช่องสายตะกูซึ่งถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลจันทบเพชร                                                                                                              บริบทโดยทั่วไปหมู่บ้านสายโท 6 ใต้ ประชาชนจะประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ พืชเกษตรที่สำคัญจะเป็น ยางพารา ข้าวหอมมะลิ โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญของหมู่บ้านอยู่ 2 แหล่งคือ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรืออ่างตาปี โดยมีต้นน้ำไหลมาจากเขตแดนไทย-กัมพูชาทิวเขาพนมดงรักเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศใต้ของชุมชนที่ดินที่ใช้สร้างอ่างเก็บน้ำเป็นที่ดินของนายจำปี ชาตรี ชาวบ้านเลยเรียกกันว่าอ่างเก็บน้ำตาปี และแหล่งน้ำอีกหนึ่งแหล่งที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญมากของหมู่บ้านสายโท 6 ใต้ และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลจันทบเพชรอีกด้วย และชุมชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสองแห่งนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตรเป็นหลัก ชาวบ้านในหมู่บ้านสายโท 6 ใต้ ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ เหตุนี้เองทำให้หมู่บ้านสายโท 6 ใต้ มีความหลากหลายทางชาติพันธ์และวัฒนธรรม แต่หมู่บ้านสายโท 6 ใต้มีประชากรที่มีชาติพันธ์หลักๆอยู่ 4 ชาติพันธ์ ได้แก่ ไทยลาว ไทยโคราช ไทยเขมร และไทยส่วย ซึ่งชาวบ้านใช้ภาษาลาวเป้นส่วนใหญ่ ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน หมู่บ้านสายโท 6 ใต้ ยึดหลักฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่คนอีสานยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

อื่นๆ

เมนู